Đăng ký

Bài 7 trang 226 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 7. Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch HCl dư thoát ra V1 lít khí (đktc). Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch NaOH dư thoát ra V2 lít khí (đktc). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và so sánh V1 với V2.

Hướng dẫn giải

Xét \(1\; mol\; Zn\)

\(\eqalign{
& Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2} \uparrow .\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr
& \;\;1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\buildrel {} \over
\longrightarrow 1\,\,\, \cr
& \,Zn + 2NaOH + 2{H_2}O \to N{a_2}{\rm{[}}Zn{(OH)_4}{\rm{]}} + {H_2} \uparrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right) \cr
& \;\;1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\buildrel {} \over
\longrightarrow 1\,\,\,\,\, \cr}\)

Từ (1) và (2) ta có : \({n_1} = {n_2} \Rightarrow {V_1} = {V_2}.\)