Bài 5. Glucozơ - Hóa học lớp 12 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 5. Glucozơ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao

đáp án B

Câu 2 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao

Đáp án A 

Câu 3 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao

a, Cacbonhidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là {Cn}{left {{H2}O} rightm}. b, Cacbohiđrat được phân thành 3 nhóm chính: Monosaccarit: Là nhóm cacbohidrat đơn giản nhất không thể thủy phân được ví dụ như : glucozơ và fructozơ left {{C6}{H{12}}{O6}} right Disac

Câu 4 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao

a,Công thức dạng mạch hở của glucozơ:                                                              eqalign{ & C{H2} CH CH CH CH CHO cr & ,,,left| {} right.,,,,,,,,,left| {,,,,,,,,,,,,left| {,,,,,,,,,,,,left| {,,,,,,,,,,,,} right.} right.

Câu 5 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

a C{H2}OH{left {CHOH} right4}CHO + B{r2} + {H2}O to C{H2}OH{left {CHOH} right4}COOH + 2HBr  b, eqalign{ & C{H2}OH {left {CHOH} right3} C C{H2}OH + {H2}buildrel {Ni,t^circ } over longrightarrow C{H2}OH {left {CHOH} right4} C{H2}OH cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Câu 6 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

C{H2}OH{left {CHOH} right4}CHO + 2AgN{O3} + 3N{H3} + 2{H2}Obuildrel {t^circ } over longrightarrow C{H2}OH{left {CHOH} right4}COON{H4} + 2Ag + 3N{H4}N{O3} eqalign{ & C{H2}OH {left {CHOH} right4} CHO + 2left[ {Ag{{left {N{H3}} right}2}} right]OHbuildrel {t^circ } over longright

Câu 7 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

eqalign{ & C{H2}OH{left {CHOH} right4}CHO + 2AgN{O3} + 3N{H3} + 2{H2}Obuildrel {t^circ } over longrightarrow cr & cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,buildrel {t^circ } over longrightarrow C{H2}O

Câu 8 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

Thể tích ancol etylic có trong 60 lít cồn 96^circ  là: {{60.96} over {100}} = 57,6 lít Khối lượng của 57,6 lít ancol etylic là: 57,6.0,789 = 45,4464 kg eqalign{ & {C6}{H{12}}{O6}buildrel {enzim,30 35^circ C} over longrightarrow 2{C2}{H5}OH + 2C{O2} cr & cr & ,,,,,,,180g;

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 5. Glucozơ - Hóa học lớp 12 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!