Đăng ký

Bài 1 trang 225 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 1. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn tính oxi hóa của ion kim loại hoặc hợp chất kim loại ?

\(\eqalign{
& A.\,A{l^{3 + }} + 3N{H_3} + 3{H_2}O \to Al{\left( {OH} \right)_3} + 3NH_4^ + \cr
& B.\,F{e^{2 + }} + 2N{H_3} + 2{H_2}O \to Fe{\left( {OH} \right)_2} + 2NH_4^ + \cr
& C.\,Cu{\left( {OH} \right)_2} + 4N{H_3} \to {{\rm{[}}Cu{\left( {N{H_3}} \right)_4}{\rm{]}}^{2 + }} + 2O{H^ - } \cr
& D.\,3CuO + 2N{H_3} \to 3Cu + {N_2} + 3{H_2}O \cr} \)

Hướng dẫn giải

Chọn D