Đăng ký

Bài 4 trang 226 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 4. Nêu những điều kiện để chì tác dụng với:

a) Không khí.

b) Axit clohiđric.

c) Axit nitric.

Hướng dẫn giải

a) Chì tác dụng với \(O_2\) cần điều kiện là đốt nóng.

\(2Pb + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2PbO.\)

b) Chì không tác dụng với \(HCl\) ở nhiệt đô thường do \(PbCl_2\) kết tủa bao bọc \(Pb\). Nhưng khi đun nóng thì \(PbCl_2\) tan nên phản ứng xảy ra.

 \(Pb + 2HCl \to PbC{l_{2\,\tan }} + {H_2} \uparrow .\)

c) Chì tác dụng với \(HNO_3\) loãng, đặc nóng, không tác dụng với \(HNO_3\) đặc nguội.