Đăng ký

Bài 6 trang 226 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 6. Ngâm 1 lá kẽm nặng \(100\) gam trong \(100\) ml dung dịch chứa \(Cu{(N{O_3})_2}\;3M\) lẫn với \(Pb{(N{O_3})_2}\;1M\). Sau phản ứng, lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, khối  lượng lá kẽm bằng bao nhiêu (giả sử toàn bộ kim loại tạo thành bám vào kẽm)?

Hướng dẫn giải

\(Zn\) tác dụng với \(0,3\; mol \;Cu{(N{O_3})_2}\) và \(0,1\; mol\; (Pb{(N{O_3})_2}\)

\(C{u^{2 + }}\) có tính oxi hóa mạnh hơn \(P{b^{2 + }}\) nên \(C{u^{2 + }}\) ưu tiên phản ứng với \(Zn\) trước

\(\eqalign{
& Zn + Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} \to Zn{\left( {N{O_3}} \right)_2} + Cu \downarrow . \cr
& 0,3\buildrel {} \over
\longrightarrow 0,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow 0,3 \cr
& Zn + Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2} \to Zn{\left( {N{O_3}} \right)_2} + Pb \downarrow . \cr
& 0,1\buildrel {} \over
\longrightarrow 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow 0,1 \cr} \)

Khối lượng thanh kẽm sau khi phản ứng kết thúc:

\(m = 100 - (0,3 + 0,1).65 + (0,3.64 + 0,1.207) = 113,9\,\left( g \right).\)