Đăng ký

Bài 3 trang 225 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 3. Cho phản ứng: 

\({K_2}C{r_2}{O_7} + HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow KCl + CrC{l_3} + {H_2}O + C{l_2}\)

Trong phản ứng này có bao nhiêu phân tử \(HCl\) bị oxi hóa?

\(\eqalign{
& A.3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.6 \cr
& C.8\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.14 \cr} \)

Hướng dẫn giải

Chọn B

\({K_2}C{r_2}{O_7} + 14HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow 2KCl + 2CrC{l_3} + 3C{l_2} \uparrow + 7{H_2}O\)