Đăng ký

Bài 8 trang 38 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình hóa học:

\(N_2 + 3H_2 \leftrightarrows 2NH_3\)

1mol   3mol     2mol

?mol   ?mol      1mol

Số mol \(NH_3 : \dfrac{17,0}{17,0} = 1 (mol)\)

Số mol \(N_2 : \dfrac{1.100}{2.25}=2 (mol) \)hay 4,48\((l)\)

Số mol \(H_2\): 2.3 = 6 ( mol) hay 134,4 \((l)\)

Do vậy, chúng ta chọn A