Đăng ký

Bài 7 trang 38 - Sách giáo khoa Hóa 11

a) Phương trình hóa học dạng phân tử : 

\((NH_4)_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow 2NH_3 \uparrow + 2H_2O + Na_2SO_4\)

Dạng ion rút gọn:

\(NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 \uparrow + H_2O\)

b) Thể tích khí thu được: 

Số mol \((NH_4)_2SO_4 là : 1,00.0,15 = 0,15 (mol)\)

Số mol khí \(NH_3\) là : 0,15.2 = 0,3 (mol)

Thể tích khí ở đktc : 0,3.22,4 = 6,72 \((l)\)