Đăng ký

Bài 3 trang 37 - Sách giáo khoa Hóa 11

Hiện nay, để sản xuất amoniac, người ta điều chế nitơ và hiđro bằng cách chuyển hóa có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí metan ( thành phần chính của khí thiên nhiên). Phản ứng giữa khí metan và hơi nước tạo ra hiđro và cacbon ddioxxit. Để loại khí oxi và thu khí nitơ, người ta đốt khí metan trong một thiết bị kín chứa không khí.

Phương trình hóa học của phản ứng điều chế hiđro, loại khí oxi và tổng hợp khí amoniac :

\(CH_4 + 2H_2O \xrightarrow[]{t^0,xt} 4H_2 + CO_2\)

\(CH_4 + 2O_2 \xrightarrow[]{t^0} CO_2 + 2H_2O ( Còn lại N_2)\) 

\(N_2 + 3H_2 \xrightarrow[]{t^0,p,xt} 2NH_3\)