Đăng ký

Bài 7 trang 205 - Sách giáo khoa Hóa 12

            \(n_{SO_2} = \dfrac{12.10^{-7}}{64} = 0,1875 . 10^{-7}\) (mol)

Nồng độ mol/\(m^3\) \(SO_2\) của thành phố là :

            \(\dfrac{0,1875.10^{-7}}{50.10^{-3}} = 0,375.10^{-6}\)  (\(mol/m^3\))

  So với tiêu chuẩn quốc tế qui định, lượng \(SO_2\) của thành phố chưa vượt quá \(30.10^{-6} mol/m^3\)không khí, do vậy không khí ở đó không bị ô nhiễm.