Đăng ký

Bài 5 trang 204 - Sách giáo khoa Hóa 12

Nhìn vào bảng dữ liệu , ta thấy cả bốn mẫu đất đã bị ô nhiễm chì.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

shoppe