Đăng ký

Bài 6 trang 205 - Sách giáo khoa Hóa 12

Phương trình phản ứng:

\(S + O_2 \rightarrow SO_2\)

Khối lượng lưu huỳnh trong 100g tấn than đá là : \(\dfrac{100.2}{100}\) = 2 (tấn)

Khối lượng \(SO_2\) tạo thành trong mọt ngày đêm là : \(\dfrac{2.64}{32}\) = 4 (tấn)

Khối lượng \(SO_2\) xả vào khí quyển trong một năm (không nhuận) là :

                4 . 365 = 1460 (tấn)

Vậy chúng ta chọn D.