Đăng ký

Bài 7 trang 138 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankađien liên hợp X thu được 8,96 lít khí \(CO_2\) (đktc). Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X ?

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:

\(C_nH_{2n-2} + \dfrac{3n-1}{2}O_2 \xrightarrow{t^0} nCO_2+(n-1)H_2O\)

Theo phương trình hóa học và điều kiện đề bài : \(\dfrac{5,4.n}{14n-2} = \dfrac{8,96}{22,4}\)

Giải phương trình ta được: n = 4

Kết hợp với điều kiện đề bài cho nên chọn công thức:

\(CH_2=CH-CH=CH_2\)

Do đó , chọn A.