Đăng ký

Bài 3 trang 138 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Hướng dẫn giải

\(2CH_4 \xrightarrow[]{1500^0C} C_2H_2 + 3H_2\)

\(C_2H_2 + H_2 \xrightarrow[]{Pd,t^0,PbCO_3} C_2H_4\)

\(C_2H_4+H_2 \xrightarrow[]{Ni,t^0} C_2H_6\)

\(C_2H_6 + Cl_2 \xrightarrow[]{as} C_2H_5Cl + HCl\)