Đăng ký

Bài 4 trang 138 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 1,2 – đicloetan; 1,1 – đicloetan từ etan và các chất vô cơ cần thiết

Hướng dẫn giải

\(CH_3-CH_3 \xrightarrow[]{500^0C , xt } CH_2=CH_2+H_2\)

\(CH_2=CH_2+Cl_2 \rightarrow CH_2Cl-CH_2Cl\)                       1,2- đicloetan

\(CH_3-CH_3+2Cl_2 \xrightarrow[]{as} CH_3-CHCl_2+2HCl\)           1,1- đicloetan