Đăng ký

Bài 1 trang 137 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết các phương trình hóa học minh họa:

a. Để tách metan từ hỗn hợp với một lượng nhỏ etilen, người ta dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư

b. Sục khí propilen vào dung dịch \(KMnO_4\), thấy màu của dung dịch nhạt dần có kết tủa màu nâu đen xuất hiện

Hướng dẫn giải

a) \(CH_2=CH_2+Br_2 \rightarrow CH_2Br-CH_2Br\)

b) \(3CH_2=CH-CH_3+2KMnO_4+4H_2O \rightarrow 3CH_2-CH-CH_3+2MnO_2+2KOH\)

                                                                                   \(\overset{|}{OH}\)        \(\overset{|}{OH}\)