Đăng ký

Bài 6 trang 138 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế polibuta – 1,3 – đien từ but-1-en

Hướng dẫn giải

Các phương trình hóa học :

\(CH_2=CH-CH_2-CH_3 \xrightarrow[]{xt , t^0} CH_2=CH-CH=CH_2+H_2\)

but-1-en                                     buta- 1,3- đien

\(nCH_2=CH-CH=CH_2 \xrightarrow[]{Na , t^0,p} (-CH_2-CH=CH-CH_2-)_n\)