Đăng ký

Bài 6 trang 95 - sách giáo khoa Hóa 12

   Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Chỗ nối xảy ra ăn mòn điện hóa trong không khí ẩm. Sắt bị oxi hóa nên bị ăn mòn.

   Vì vậy, chúng ta chọn A

shoppe