Đăng ký

Bài 6 trang 167 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm \(NaNO_3\) và \(H_2SO_4\) loãng để giải phóng khí nào sau đây?

A. \(NO_2\)                               B. NO.

C. \(N_2O\)                               D. \(NH_3\)

Hướng dẫn giải

 

Phương trình hóa học:

\(3Cu+2NaNO_3+4H_2SO_4 \rightarrow 3CuSO_4+Na_2SO_4+2NO+4H_2O\)

Vì vậy, chúng ta chọn B