Đăng ký

Bài 3 trang 167 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Giá trị của V là

A. 1,12 lít.                                        B. 2,24 lít.

C. 4,48 lít.                                        D. 3,36 lít.

Hướng dẫn giải

Ta có: \(m_{Cu}= \dfrac{14,8\times 43,24}{100}=6,4(g)\)

\(\Rightarrow m_{Fe}=14,8-6,4=8,4(g)\)

\(Fe+2HCl \rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(n_{H_2}=n_{Fe}=\dfrac{8,4}{56}=0,15(mol)\)

\(\Rightarrow V=22,4 \times 0,15= 3,36(lít)\)

Vì vậy, chúng ta chọn D

shoppe