Đăng ký

Bài 1 trang 166 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau :

\(Cu \xrightarrow{(1)} CuS \xrightarrow{(2)} Cu(NO_3)_2\xrightarrow{(3)} Cu(OH)_2 \xrightarrow{(4)}CuCl_2 \xrightarrow{(5)}Cu\)

Hướng dẫn giải

\((1) Cu +S \xrightarrow[]{t^0}CuS\)

\((2) CuS+2HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + H_2S\)

\((3) Cu(NO_3)_2 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 + NaNO_3\)

\((4)Cu(OH)_2+2HCl \rightarrow CuCl_2+ 2H_2O\)

\((5)CuCl_2 \xrightarrow{đ pdd} Cu + Cl_2\)