Đăng ký

Bài 5 trang 167 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Nhúng thanh sắt vào dung dịch \(CuSO_4\), sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch , sấy khô thì thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là :

A.9,3 gam.                             B. 9,4 gam.

C. 9,5 gam.                            D. 9,6 gam.

Hướng dẫn giải

\(Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4 + Cu\)

xmol                                   xmol

Áp dụng công thức tăng giảm khối lượng:

64x - 56x = 1,2 suy ra x = 0,15

\(\Rightarrow m_{bám vào}=0,15 \times 64= 9,6(g)\)

Vì vậy, chúng ta chọn D