Đăng ký

Bài 2 trang 166 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Khi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dich NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu được 38,08 lít khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định các thành phần %  khối lượng của hợp kim.

Hướng dẫn giải

 

\(2Al+2NaOH+2H_2O\rightarrow 2NaAlO_2 + 3H_2\uparrow\)

0,2mol                                                  \(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol\)

\(\Rightarrow m_{Al}=27\times 0,2=5,4(g)\)

\(\%m_{Al}=5,4\%\)

Gọi số mol của Fe và Cr trong hỗn hợp là x,y 

\(Fe+HCl\rightarrow FeCl_2 + H_2\)

xmol                             xmol

\(Cr+HCl\rightarrow CrCl_2+H_2\)

ymol                           ymol

Ta có hệ phương trình: \(\begin{cases}56x+52y=94,6\\x+y=\dfrac {38,08}{22,4}=1,7\end{cases} \Rightarrow x=1,55;y=0,15\)

\(\Rightarrow m_{Fe}=56\times 1,55=86,8(g)\)

\(\%m_{Fe}=86,8\%\)

\(m_{Cr}=52\times 0,15=7,8(g)\)

\(\%m_{Cr}=7,8\%\)