Đăng ký

Bài 6 trang 165 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p,n,e) là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Nguyên tố X là nguyên tố nào?

A. Sắt.

B. Brom.

C. Photpho.

D. Crom.

Hướng dẫn giải

Gọi p, n, e lần lượt là số proton, notron và electron trong nguyên tố X.

Ta có hệ phương trình: \(\begin{cases}p+n+e=82\\p=e\\e+p-n=22\end{cases}\Rightarrow \begin{cases}p=e=26\\n=30\end{cases} \Rightarrow \)Nguyên tố X là Fe

Vì vậy, chúng ta chọn A