Đăng ký

Bài 3 trang 165 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

 Một hỗn hợp bột gồm Al, Fe, Cu, Hãy trình bày một phương pháp hóa học để tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp đó. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng.

Hướng dẫn giải

\(\begin{cases}Cu\\Fe\\Al\end{cases} + NaOH \rightarrow\begin{cases}NaAlO_2\\tan: Fe, Cu\end{cases}\rightarrow tách Fe,Cu\)

Lấy dung dịch sục \(CO_2: NaAlO_2 + CO_2+ 2H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + NaHCO_3\)

Nhiệt phân: \(2Al(OH)_3 \xrightarrow{t^0} Al_2O_3 + 3H_2O\)

Lấy tách \(Al_2O_3\) đem điện phân nóng chảy, thu được Al tinh khiết.

\(Al_2O_3 \xrightarrow{đpnc} 2Al + \dfrac {3}{2}O_2\)

Phần chất rắn hòa tan trong HCl dư:

\(\begin{cases}Fe\\Cu\end{cases} \xrightarrow{+HCl} \begin{cases}Cu\\FeCl_2\end{cases} \rightarrow\)tách Cu, điện phân dung dịch \(FeCl_2\)

\(Fe+ 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2\uparrow\)

\(FeCl_2 \xrightarrow{đpdd} FeSO_4+Cl_2\uparrow\)