Đăng ký

Bài 1 trang 163 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, Zn ;                                   B. Pb, Sn, Ni, Zn ;

C. Ni, Sn, Zn, Pb ;                                   D. Ni, Zn, Pb, Sn .

Hướng dẫn giải

Các kim loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần: Pb, Sn, Ni, Zn

Vì vậy, chúng ta chọn B

shoppe