Đăng ký

Bài 4 trang 165 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

 Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng thu được 560 ml một chất khí ở đktc. Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch \(CuSO_4\) thì thu được một chất rắn. Tính khối lượng bột sắt đã dùng trong hai trường hợp nói trên và khối lượng chất rắn thu được.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng:

\(Fe + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4+H_2\)                 (1)

\(Fe+CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu\)                 (2)

Từ (1) suy ra: \(n_{Fe(1)}=n_{H_2}=\dfrac {0,56}{22,4}=0,025(mol)\)

Từ (2) suy ra: \(n_{Cu}=n_{Fe(1)}=2\times n_{Fe(1)}=0,05(mol)\)

Vậy khối lượng Fe đã dùng là: 56 x (0,025 + 0,05) = 4,2(g)

Khối lượng chất rắn thu được là: 0,05 x 64 = 3,2 (g)

shoppe