Đăng ký

Bài 6 trang 134 - sách giáo khoa Hóa 12

Gọi số mol của K và Al trong hỗn hợp là x,y

\(2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2\)                              (1)

xmol                  xmol

\(2Al + 2KOH + 2H_2O \rightarrow 2KAlO_2 + 3H_2\)          (2)

ymol                    ymol

Do X tan hết nên Al phản ứng hết, KOH dư sau (2). Khi thêm HCl, ban đầu chưa có kết tủa vì:

\(HCl + KOH \rightarrow KCl + H_2O\)                              (3)

x-y         x-y

mol      mol

Khi HCl trung hòa hết KOH dư thì bắt đầu có kết tủa:

\(KAlO_2 + HCl + H_2O \rightarrow Al(OH)_3 +KCl\)        (4)

Vậy để trung hòa KOH dư cần 100ml dung dịch HCl 1M

Ta có: \(n_{HCl} = n_{KOH dư sau phản ứng (2)} = x-y= 0,1 \times 1= 0,1 mol\)            (*)

Mặt khác : 39x + 27y = 10,5                                                                   (**)

Từ (*) và (**) suy ra x= 0,2; y= 0,1.

\(\%n_k=\dfrac {0,2} {0,3} \times 100\% = 66,67\%\)

\(\%n_{Al}= 100\% - 66,67\%= 33,33\%\)