Đăng ký

Bài 4 trang 132 - sách giáo khoa Hóa 12

a. Dùng \(H_2O\): Na tan trong nước tạo ra dung dịch trong suốt; Ca tan trong nước tạo ra dung dịch vẩn đục; Mg,Al không tan. Cho dung dịch NaOH vào Mg, Al; kim loại nào tan là Al, còn lại là Mg.

b. Dùng dung dịch NaOH; dung dịch nào thấy tạo kết tủa đục là dung dịch \(CaCl_2\), tạo kết tủa keo trắng sau đó tan khi cho dư NaOH là dung dịch \(AlCl_3\), còn lại là dung dịch NaCl.

c. Dùng nước: CaO tan trong nước tạo dung dịch vẩn đục, lọc bỏ kết tủa và cho vào dung dịch \(Ca(OH)_2\) vào  2 chất còn lại; chất nào tan là \(Al_2O_3\),không tan là MgO

shoppe