Đăng ký

Bài 3 trang 134 - sách giáo khoa Hóa 12

Ta có: \(n_{H_2} = \dfrac{13,44}{22,4}=0,6(mol)\)

\(2Al + 2NaOH +2H_2O \rightarrow 2NaAlO_2 +3H_2\)

0,4mol                                0,6mol

\(Al_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaAlO_2 + H_2O\)

\(\Rightarrow m_{Al} = 27 \times 0,4 = 10,8(g)\)

\(m_{Al_2O_3} = 31,2 - 10,8= 20,4 (g)\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

shoppe