Đăng ký

Bài 5 trang 134 - sách giáo khoa Hóa 12

Các phương trình hóa học:

a. \(3NH_3 + 3H_2O + AlCl_3 \rightarrow Al(OH)_3 + 3NH_4Cl\)

b. \(3NaOH + AlCl_3 \rightarrow Al(OH)_3 + 3NaCl\)

    \(Al(OH)_3 + NaOH_{dư} \rightarrow NaAlO_2 + 2H_2O\)

c. Cho từ từ dung dịch  \(Al_2(SO_4)_3\) vào dung dịch NaOH

   \(Al_2(SO_4)_3 + 8NaOH \rightarrow 2NaAlO_2 + 3Na_2SO_4 + 4H_2O\)

   \(Al_2(SO_4)_3 + 6NaOH \rightarrow Al(OH)_3 + 3Na_2SO_4\)

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch \(Al_2(SO_4)_3\):

\(Al_2(SO_4)_3 + 6NaOH \rightarrow Al(OH)_3 + 3Na_2SO_4\)

\(Al(OH)_3 + NaOH_{dư} \rightarrow NaAlO_2 + 2H_2O\)

d. \(CO_2 + 2H_2O + NaAlO_2 \rightarrow Al(OH)_3 + NaHCO_3\)

e. \(HCl + NaAlO_2 + H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + NaCl\)

   \(Al(OH)_3 + 3HCl_{dư} \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O\)