Đăng ký

Bài 6 trang 123 - Sách giáo khoa Hóa 11

a) Ankan là hiđrocacbon no , mạch hở.           Đ

b) Ankan có thể bị tách hiđro thành anken.      Đ

c) Nung nóng ankan thu được hỗn hợp các ankan có phân tử khối nhỏ hơn.    S

d) Phản ứng của clo với ankan tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng thế.     Đ

e) Ankan có nhiều trong dầu mỏ.                  Đ