Đăng ký

Bài 5 trang 123 - Sách giáo khoa Hóa 11

Chọn A . Vì : khi cho pentan tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1 : 1 , sản phẩm chính thu được là :

   \(CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3+Br_2 \xrightarrow[]{ánh sáng} CH_3-CH-CH_2-CH_2-CH_3 + HBr\)

                                                                                               \(\overset{|}{Br}\)

                                                                                     2-brompentan là sản phẩm chính.