Đăng ký

Bài 2 trang 123 - Sách giáo khoa Hóa 11

a) Công thức đơn giản nhất là : \(C_2H_5\) đó là gốc ankyl hóa trị I nên công thức phân tử tương ứng là : \((C_2H_5)_2\) hay \(C_4H_{10}\)

  Công thức cấu tạo không nhánh:

   \(CH_3-CH_2-CH_2-CH_3\): butan

b) Phương trình hóa học:

   \(CH_3-CH_2-CH_2-CH_3+ Cl_2 \xrightarrow[]{ánh sáng} CH_3 - CH-CH_2-CH_3+HCl\)

                                                                                   \(\overset{|}{CH}\)

Thu sản phẩm chính vì H bị thay thế liên kết với bậc cao hơn.