Đăng ký

Bài 3 trang 123 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình hóa học:

           \(CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O\)

          xmol

           \(C_2H_6 + \dfrac{7}{2}O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O\)

Số mol của hỗn hợp A: \(\dfrac{3,36}{22,4}\) = 0,15 (mol)

Số mol khí \(CO_2\)\(\dfrac{4,48}{22,4}\)= 0,2 (mol)

Phương trình đại số: x + y = 0,15 (1)

                                  x + 2y = 0,2 (2)

Giải (1) và (2) được : y = 0,05 (mol) và x = 0,10 (mol)

Thành phần phần trăm về thể tích khí bằng thành phần phần trăm theo mol:

   %\(CH_4\)\(\dfrac{0,1.100}{0,15}\) = 66,67%

   %\(C_2H_6\) = 33,33%