Đăng ký

Bài 56 trang 113 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 56. Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) \(y = {\log _{\sqrt 2 }}x\);              b) \(y = {\log _{{2 \over 3}}}x\);

Hướng dẫn giải

a) TXĐ: \(D = \left( {0; + \infty } \right)\)
\(a = \sqrt 2  > 1\) nên hàm số \(y = {\log _{\sqrt 2 }}x\) đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\)
Bảng giá trị:

b) TXĐ: \(D = \left( {0; + \infty } \right)\)
\(a = {2 \over 3} < 1\) nên hàm số \(y = {\log _{{2 \over 3}}}x\) nghịch biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\)
Bảng giá trị:

shoppe