Đăng ký

Bài 51 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 51. Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) \(y = {\left( {\sqrt 2 } \right)^x}\);                  b) \(y = {\left( {{2 \over 3}} \right)^x}\);

Hướng dẫn giải

a) TXĐ: \(D =\mathbb R\)

\(a = \sqrt 2  > 1\) hàm số \(y = {\left( {\sqrt 2 } \right)^x}\) đồng biến trên \(\mathbb R\)

Bảng giá trị:

Đồ thị:

b) TXĐ: \(D =\mathbb R\)
\(a = {2 \over 3} < 0\) hàm số \(y = {\left( {{2 \over 3}} \right)^x}\) nghịch biến trên \(\mathbb R\)
Bảng giá trị:

Đồ thị: