Đăng ký

Bài 48 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 48. Tìm các giới hạn sau:

a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^2} - {e^{3x + 2}}} \over x}\) 

b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^{2x}} - {e^{5x}}} \over x}\)

Hướng dẫn giải

a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^2} - {e^{3x + 2}}} \over x} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^2}\left( {1 - {3^{3x}}} \right)} \over x} =  - 3{e^2}.\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^{3x}} - 1} \over {3x}} =  - 3{e^2}\).

b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^{2x}} - {e^{5x}}} \over x} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \left( {{{{e^{2x}} - 1} \over x} - {{{e^{5x}} - 1} \over x}} \right) = 2 - 5 =  - 3\).