Đăng ký

Bài 5 trang 86 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình hóa học:      \(H_2 + \dfrac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O\)

                                        xmol

                                         \(CO + \dfrac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2\)

                                        ymol

                          2x + 28y = 6,8                     (1)

                          \(\dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{2} = \dfrac{8,96}{22,4}\)                   (2)

                        x = 0,6 (mol) \(H_2\)

                        y = 0,2 (mol) CO

Tỉ lệ % theo thể tích cũng là tỉ lệ % theo mol (vì hỗn hợp X là khí)

%\(H_2\) = \(\dfrac{0,6.100}{(0,6+0,2)}\) = 75%

Và %CO = 100 - 75 = 25%

Tỷ lệ % theo khối lượng:

%\(H_2\) = \(\dfrac{1,2.100}{6,8}\) = 17,65%

Và %CO = 100 - 17,65 = 82,35%