Đăng ký

Bài 1 trang 86 - Sách giáo khoa Hóa 11

 Những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit.

- Những điểm giống nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit :

Số oxi hóa của C và Si đều bằng +4

- Những điểm khác nhau:

+ Ở nhiệt độ thường \(CO_2\) là chất khí còn \(SiO_2\) là chất tinh thể.

\(CO_2\) tan được trong nước, \(SiO_2\) không tan trong nước.

\(CO_2\) không tác dụng với HF còn \(SiO_2\) có phản ứng : 

            \(SiO_2 + 4HF \rightarrow SiF_4 \uparrow + 2H_2O\)