Đăng ký

Bài 3 trang 86 - Sách giáo khoa Hóa 11

Dãy chuyển hóa các chất :

 \(C \xrightarrow[]{+O_2}CO_2 \xrightarrow[]{+NaOH} Na_2CO_3 \xrightarrow[]{+Ba(OH)_2}NaOH\xrightarrow[]{+SiO_2}\)\(Na_2SiO_3 \xrightarrow[]{+HCl} H_2SiO_3\)

Các phương trình phản ứng:

             \(C + O_2 \xrightarrow[]{t^0} CO_2\)

             \(CO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 \downarrow + H_2O\)

             \(Na_2CO_3 + Ba(OH)_2 \rightarrow 2NaOH + BaCO_3\)

              \(2NaOH + SiO_2 \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O\)

              \(Na_2SiO_3 + 2HCl \rightarrow H_2SiO_3 + 2NaCl\)