Đăng ký

Bài 5 trang 75 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình hóa học :

   \(CO_2\)       +       \(2KOH\)          \(\rightarrow\)          \(K_2CO_3\)      +      \(H_2O\)

   0,01mol         0,02mol                                               0,01mol

Số mol \(CO_2\) : \(\dfrac{0,224}{22,4}\) = 0,01 (mol)

Số mol KOH : 0,200 . 0,1 = 0,02 (mol)

Phản ứng đúng tỉ lệ nên tạo ra \(K_2CO_3\) . Khối lượng \(K_2CO_3\) tạo ra là :

            138 . 0,01 = 1,38 (g)

shoppe