Đăng ký

Bài 4 trang 75 - Sách giáo khoa Hóa 11

a) Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện.

         \(Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow[]{t^0} CaCO_3 \downarrow + CO_2 \uparrow + H_2O\)

Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là 4.

Vì vậy, chúng ta chọn A.

b) Khi cho dư khí \(CO_2\) vào dung dịch chứa kết tủa canxi cacbonat , thì kết tủa sẽ tan. Ta có, phương trình hóa học :

             \(CO_2 + CaCO_3 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2\)

Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là 4.

Vì vậy, chúng ta chọn A.