Đăng ký

Bài 2 trang 75 - Sách giáo khoa Hóa 11

  Trước tiên chuyển một phần khí của từng bình vào các mẫu bình chứa khác để thử.

- Mẫu nào gặp dung dịch \(AgNO_3\) cho kết tủa trắng là HCl

                 \(HCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl \downarrow + HNO_3\)

- Mẫu nào làm phai màu đỏ dung dịch brom là \(SO_2\)

                 \(SO_2 + Br_2 + 2H_2O \rightarrow 2HBr + H_2SO_4\)

- Mẫu còn lại là CO.