Đăng ký

Bài 5 trang 70 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình phản ứng :

   C             +             \(O_2\)        \(\xrightarrow[]{t^0}\)           \(CO_2\)

12kg                                                   22,4\(m^3\)

xkg                                                     1,06\(m^3\)

\(\Rightarrow x = \dfrac{12.1,06}{22,4} = 0,5678 (kg)\)

Thành phần phần trăm theo khối lượng của C là :

   \(\dfrac{0,5678.100}{0,600}\) = 94,63%

Tags
shoppe