Đăng ký

Bài 4 trang 70 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình hóa học :

a) \(2H_2SO_4(đặc) + C \xrightarrow[]{t^0} 2SO_2 + CO_2\uparrow + 2H_2O\)

b) \(4HNO_3(đặc) + C \xrightarrow[]{t^0} 4NO_2 + CO_2 \uparrow + 2H_2O\)

c) \(CaO + 3C \xrightarrow[]{2000^0C} CaC_2 + CO\)

d) \(SiO_2 + 2C \xrightarrow[]{t^0} 2CO + Si\)

Tags