Đăng ký

Bài 3 trang 70 - Sách giáo khoa Hóa 11

Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng : \(C + CO_2 \rightarrow 2CO\)

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Tags