Đăng ký

Bài 2 trang 70 - Sách giáo khoa Hóa 11

 Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng : \(3C + 4Al \rightarrow Al_4C_3\)

  Vì vậy, chúng ta chọn C.

Tags
shoppe