Đăng ký

Bài 5 trang 59 SGK Hình học 10

Đề bài

Tam giác \(ABC\) có  \(\widehat{A} = 120^0\). Tính cạnh \(BC\) cho biết cạnh \(AC = m\) và \(AB = n\).

Hướng dẫn giải

+) Định lý hàm số \( \cos: \, \, a^2=b^2+c^2-2bc.\cos A.\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng định lý hàm số \(\cos\) ta có:

\(\eqalign{ & BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.cos A \cr
&  \Rightarrow B{C^2} = {m^2} + {n^2} - 2.m.n.\left( { - {1 \over 2}} \right) \cr
& \Rightarrow B{C^2} = {m^2} + {n^2} + m.n \cr
& \Rightarrow BC = \sqrt {{m^2} + {n^2} + m.n}. \cr} \)