Đăng ký

Bài 5 trang 31 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình hóa học :

       \(N_2\)   +   \(3H_2\)   \(\rightarrow\)   \(2NH_3\)

       V           3V            2V

       ?            ?              67,2l

Thể tích \(N_2\) là : \(\dfrac{67,2.V.100}{2V.25}\) = 134,4 (\(l\))

Thể tích \(H_2\) là : 134,4.3 = 403,2 (\(l\))

Tags